Svetainės taisyklės

SVETAINĖS WWW.TTMT.LT TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS
  1.1. Svetainės taisyklės — visos nuostatos ir sąlygos, išvardytos šiame ir su juo susijusiuose dokumentuose.
  1.2. Svetainė — www.ttmt.lt internetiniu adresu pasiekiama interneto svetainė.
  1.3. Svetainės lankytojas — asmuo, besilankantis Svetainėje.
  1.4. Klientas — Svetainės lankytojas sutikęs pateikti savo asmens duomenis ir/arba turintis prekybinius santykius su Svetainės savininku.
  1.5. Svetainės savininkas — įmonė UAB „TTMT“.
 2. APIE SVETAINĘ
  2.1. Svetainės paskirtis yra pateikti Svetainės lankytojui mūsų siūlomų prekių ir paslaugų asortimentą bei informaciją apie siūlomas prekes paslaugas ir tiekėjus. Taip pat informuoti Svetainės lankytojus apie skelbiamas akcijas, produktų gamintojų naujienas, tyrimų rezultatus.
  2.2. Naudodamiesi Svetainės funkcijomis Svetainės lankytojai gali siųsti užklausas Svetainės savininkui. Užklausos siuntimui Svetainės lankytojo gali būti prašoma nurodyti asmens duomenis ir kitą informaciją, reikalingą Svetainės savininkui tolimesniam bendravimui su Svetainės lankytoju.
  2.3. Lankydamiesi šioje svetainėje Jūs sutinkate su visomis Svetainės taisyklėmis, ir tai laikoma teisniu įsipareigojančiu susitarimu tarp Svetainės lankytojo ir Svetainės savininko.
  2.4. Galite naudotis šia svetaine, jei sutinkate su visomis Svetainės taisyklių nuostatomis. Priešingu atveju neturėtumėte naudotis šia Svetaine.
 3. AUTORIŲ TEISĖS IR PREKINIŲ ŽENKLŲ NUOSAVYBĖ
  3.1. Informacija, rasta šioje Svetainėje ir nuorodose į kitus internetinius puslapius ar dokumentus, įskaitant prekinius ženklus, logotipus, pavadinimus, dizainą, turinį, duomenų bazes, intelektinę nuosavybę, priklauso Svetainės savininkui arba Svetainės savininko partneriams, tiekėjams, ar gamintojams, su kuriais turime susitarimus.
  3.2. Jokia pirmiau išvardinta ir įstatymais ribojama informacija negali būti naudojama be išankstinio Svetainės savininko sutikimo.
  3.3. Šių nuostatų pažeidimai gali užtraukti teisinę atsakomybę.
 4. PRIEIGA IR SAUGUMAS
  4.1. Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines ir dokumentus. Nors mes ir tikriname Svetainės informaciją bei turinį, tačiau negalime užtikrinti ir prisiimti atsakomybės dėl trečiųjų šalių teikiamo turinio bei informacijos. Mes neatsakome už galimus padarinius ir negalime būti laikomi atsakingais už patirtą finansinę ar kitokią žalą dėl tokio turinio naudojimo.
  4.2. Svetainėje reguliariai peržiūrima ir naujinama informacija, keičiami ir pildomi duomenys apie paslaugas ir prekių specifikacijas. Nors tai vykdome nuolatos, tačiau negalime užtikrinti, kad visi pateikiami duomenys yra teisingi ir tikslūs. Todėl naudodamiesi Svetaine Jūs savo rizika prisiimate atsakomybę imtis papildomų atsargumo priemonių.
  4.3. Internetu perduodamiems duomenims nėra 100% garantijų dėl jų saugumo. Todėl visa informacija, kurią siunčiate, siunčiate savo rizika.
  4.4. Visą informaciją, kurią mes gauname iš Jūsų, tvarkome laikydamiesi mūsų Privatumo politikos.
  4.5. Svetainė jos tvarkymo, naujinimo metu ar dėl kitų priežasčių gali būti laikinai nepasiekiama, arba veikti ne pilnu funkcionalumu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl galimai Kliento patirtų nuostolių ar negautų pelnų, susijusių su negalėjimu naudotis Svetaine ir jos funkcijomis.
  4.6. Mes neužtikriname svetainės pasiekiamumo iš kitų šalių ir regionų, nei mūsų aptarnaujamas.
  4.7. Svetainės pasiekiamumas nereiškia, kad mes užtikrinsime prekių prieinamumą, kainodarą ir tiekimą kituose regionuose, nei mes aptarnaujame.
 5. TEISĖS IR PAREIGOS
  5.1. Naudodamiesi Svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis visų Svetainės taisyklių ir moralės normų bei LR įstatymų.
  5.2. Negalima platinti Svetainės nuorodų arba skelbti nuorodų į ją, jeigu tai pažeidžia arba gali pažeisti mūsų interesus arba LR įstatymus, Svetainės naudojimo taisykles.
  5.3. Negalima naudotis Svetaine LR įstatymuose draudžiamais arba ribojamais tikslais, platinti neigiamą poveikį darantį turinį arba skatinti jį naudoti.
  5.4. Pastebėjus pažeidimų arba netikslumų, turite teisę ir pareigą apie tai mus informuoti.
  5.5. Pastebėję netinkamą elgesį arba pažeidimus, mes turime teisę be išankstinio perspėjimo ir suderinimo panaikinti arba apriboti prieigą prie Svetainės.
 6. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR SAUGOJIMAS
  6.1. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, kita Kliento pateikta informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:
  6.1.1. Paslaugų teikimo tikslu. Asmens duomenų, naudojamų paslaugų teikimo tikslu, saugojimo maksimali trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio jų pateikimo ar paskutinio kontakto su Klientu.
  6.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu saugojimo maksimali trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio jų pateikimo ar paskutinio kontakto su Klientu.
  6.2. Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono numerio, elektroninio pašto adreso) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus – naujienlaiškius, Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Svetainės savininką, Svetainės savininkas nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.
  6.3. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 6.2 punkte esantį savo sutikimą Svetainės savininkui tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą svetainės savininkui elektroniniu paštu info@ttmt.lt ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.
  6.4. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:
  6.4.1. gauti iš Svetainės savininko informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  6.4.2. gauti iš Svetainės savininko informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
  6.4.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.
  6.4.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.
  6.5. Realizuodamas savo teises, Klientas privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Svetainės savininkas neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 6.4 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu info@ttmt.lt.
  6.6. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  6.6.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
  6.6.2. Asmens duomenys Paslaugų teikimo tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Svetainės savininkui paslaugas, susijusias su Svetainės savininko vykdoma veikla;
  6.6.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.
  6.7. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užsakymą, taip pat Svetainės savininkui teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Svetainės savininko Partneriams, kaip nurodyta 3.7. punkte.
  6.8. Bendrovė, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  6.9. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Svetainės savininko serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.
  6.10. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Svetainės savininkas pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.
  6.11. Tam, kad Svetainėje Svetainės savininkas galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento sutikimu Kliento kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Svetainės naudotojo, atpažinimui, renkant Svetainės lankomumo statistiką, informaciją apie lankytus Svetainės puslapius. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus.
  6.12. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti https://www.aboutcookies.org/.
 7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  7.1. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti ar atnaujinti šias Taisykles. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį dokumentą ir patikrinti, ar nepasikeitė jo informacija ir sąlygos.